دارایی شامل تمام دارایی شما بصورت حدودی شامل پول نقد، خانه و ملک، خودرو و هرگونه دارایی دیگر
آخرین مقطع تحصیلی